OZNÁMENIE o verejnej zbierke


2014-04-01


historia_4.jpg
Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad vykoná verejnú zbierku

Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad, Železničná ul. 2, 058 01 Poprad, IČO 37877747, registrované Ministerstvom vnútra SR VVS/1-900/90-14700, dňa 10.7.2002, oznamuje, že na základe rozhodnutia Okresného úradu v Poprade číslo OU-PP-OVVS-2014/02976-00002 zo dňa 10.3.2014 vykoná verejnú zbierku.Účel: na kúpu, obnovu a údržbu historických, koľajových, železničných vozidiel za účelom zachovania a prevádzkovania pre ďalšie generácie a na založenie múzea tatranskej dopravy.

Verejná zbierka sa vykoná v okrese Poprad od 1.4.2014 do 28.2.2015.

Spôsob vykonávania zbierky:
1. poukázaním finančných prostiedkov na osobitný účet v ČSOB Benefit konto,
IBAN 7500 0000 0040 1959 5022,
2. VYBERANÍM HOTOVOSTI DO PRENOSNEJ ZAPEČATENEJ SCHRÁNKY.

Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad ďakuje všetkým prispievateľom.

Jaroslav Vančo
prednosta OZ VKŽ PopradRozhodnutie okresného úradu Poprad si môžete pozrieť tu.